Glasbena šola Gornja Radgona

Uradna spletna stran Glasbene šole Gornja Radgona – GŠGR

‘Izobraževalni program’

Objavljeno 25. 05. 2011

GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA OBJAVLJA NAKNADNI RAZPIS ZA V P I S ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 V program glasba – instrumentalni pouk in program ples – balet se lahko v šolskem letu 2011/12 vpišejo učenci pri naslednjih instrumentih in baletu: Instrument: Priporočljiva starost: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let GLASBENA PRIPRAVNICA[…]

Objavljeno 03. 04. 2011
Objavljeno 29. 03. 2011

(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah) Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje ocenjuje učitelj predmeta, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija. Učitelji med šolskim letom seznanijo starše z učenčevim uspehom. Starši imajo pravico do vpogleda[…]

Objavljeno

Prvi roditeljski sestanek skliče ravnatelj. Na tem sestanku bo starše obvestil o delu, ukrepih, disciplini na šoli ter o pomenu glasbene šole in o ostali problematiki. Točen termin roditeljskega sestanka bo objavljen na oglasni deski šole ter na spletni strani Glasbene šole Gornja Radgona. Govorilne ure sklicujejo učitelji 1. teden[…]

Objavljeno

(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33. člen) Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok. Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na različnih internih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole. Starši ne morejo biti navzoči pri[…]

Objavljeno

(povz. iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šol. redu za glasbene šole; Ur. l. RS, št. 44/2001) Dolžnosti učencev da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole, da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri[…]

Objavljeno

Predšolska glasbena vzgoja skozi igro otroci doživljajo in spoznavajo glasbena dela in glasbene dejavnosti, ki tako postajajo del njihovega življenja; se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo na enostavna in orffova glasbila; ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posluh za ritem, melodijo, glasbeno pomnenje, glasbeno domišljijo, muzikalnost; si razvijajo glasbeni okus;[…]

Objavljeno

Obvezna sestavina rednega pouka je tudi solistično nastopanje učencev na internih šolskih nastopih, na katerih bi se naj v šolskem letu vsak predstavil vsaj dvakrat. Organizirali bomo tudi javne nastope, koncerte in glasbene večere na katerih bodo nastopili izbrani učenci iz internih nastopov. Že tradicionalno pa bomo izvedli naslednje tematske[…]

Objavljeno

Izvajamo naslednje programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica, ples – balet, glasba: nauk o glasbi, solfeggio, instrumentalni pouk – v glasbeni šoli se poučujejo sledeči orkestrski instrumenti (violina, flavta, klarinet, saksofon, trobenta, pozavna, tenor, tolkala) in drugi instrumenti (klavir, kitara, harmonika, diatonična harmonika, kljunasta flavta), komorne skupine –[…]

  • Stalni spremljevalci GŠGR
  • Defibrilator v GŠGR